مقالات فصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره 15، شماره 57