آقای دکتر حبیب اله اصغری

Dr. Habibolah Asghari

رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176183)

7
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران