مقالات فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین، دوره 8، شماره 3