مقالات فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین، دوره 4، شماره 3