آقای دکتر محمدرضا حسنی آهنگر

Dr. Mohammad Reza Hasani Ahanagar

رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185409)

132
38
3
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب هوش محاسباتی (دانشگاه جامع امام حسین(ع)) - 1399 - فارسی
  • کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه (دانشگاه امام حسین(ع)) - 1399 - فارسی
  • کتاب اصول و مبانی هوش مصنوعی (دانشگاه جامع امام حسین(ع)) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع) (1391-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده فنی و مهندسی (1390-1391)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس پژوهشکده هوافضا (1385-1390)