آقای محمدحسین شادمان فر

Mohammad Hossein Shadmanfar

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403485)

1
5
4
1
12
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  "Identifying laxity factors in moving towards emerging innovations (Case study: government organizations)", Ninety Institute, (2023), Vol 3, No 2: 39-52

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تدوین و تبیین الگوی کادرسازی دانشگاه اسلامی مبتنی بر نظام فکری مقام معظم رهبری مدظله العالی (1403)
 • مطالعه فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی رایج در جامعه دانشگاهی کشور با رویکرد تحلیلی - آسیب شناسی (1401)
 • فراتحلیل جامع رساله های انجام شده در حوزه مدیریت و سیاست (خط مشی) گذاری فرهنگی (1401)
 • طراحی اولین جشنواره تحول و تعالی سرمایه انسانی (1401)

تالیفات

 • کتاب گوی و میدان: گام به گام فعالیت های مسئله محور، از مسئله یابی تا حل مسئله (سدید) - 1400 - فارسی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نقشه جامع مدیریت اسلامی(نجما38) - دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران. (1401)
 • سیاست گذاری عمومی - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1401)
 • مدیریت رفتار سازمانی(سطح سازمانی) - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1401)
 • مدیریت رفتار سازمانی(سطح گروهی) - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1401)
 • مدیریت رفتار سازمانی(سطح فردی) - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1401)
 • نقشه جامع مدیریت اسلامی(نجما37) - دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران (1401)
 • نقشه جامع مدیریت اسلامی(نجما36) - دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران. (1401)
 • نقشه جامع مدیریت اسلامی(نجما35) - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1401)
 • کلیات آمایش سرزمینی - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1400)
 • آشنایی با الگوی اسلامی ایران پیشرفت - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1400)
 • مدیریت دانش سازمانی - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1400)
 • برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک - مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران، ایران. (1400)