مقالات فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین، دوره 3، شماره 1