آقای محمود تولایی

Mahmod Tavalaei

رئیس انجمن ژنتیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181766)

13
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی