مقالات فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین، دوره 7، شماره 1