مقالات فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری، دوره 2، شماره 4