آقای دکتر امیر نویدی

Dr. Amir Navidi

دکترای مدیریت- مشاور، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177341)

12
4
3

دکترای مدیریت- مشاور، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی