آقای تیمور آقایی

Teymour Aghaei

استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران

Researcher ID: (177340)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.