دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی

Comparative Studies of Quran

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی ، نشریه ای علمی تخصصی است که توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مطالعات تطبیقی علوم قرآن و حدیث و تفسیر مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات