دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر

landscape engineering and ecological design

نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر، اولین دو فصلنامه­ موجود در زمینه­ اکولوژی منظر می­باشد. این نشریه بر مطالعات اکولوژیکی، محیطی و مهندسی در مقیاس منظر تمرکز دارد. در واقع، نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر با ایده­ تلفیق دانش منظر با دو حوزه­ اکولوژی و طراحی مهندسی شکل گرفته است تا از این رهگذر، کیفیت محیط را بهبود بخشد  و با ارائه­ راه­کارهای بهینه، گام موثری در جهت مرمت طبیعت بردارد.

موضوعات مورد بحث این نشریه در حوزه­ های زیر می­گنجد:

·         اکولوژی منظر

·         طراحی اکولوژیکی منظر

·         طراحی محیط و منظر

·         مرمت منظر

·         برنامه­ ریزی در مقیاس منظر

·         ارزیابی اکولوژیکی و بصری

·         مهندسی اکولوژی

·         استفاده از مهندسی زمین­ شناسی، ژئوتکنیکی، زلزله و هیدرولوژیکی در طراحی منظر

·         پیمایش زمین

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات