آقای سید حمید متین خواه

Seyed Hamid Matin Khah

دکترای جنگلداری، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178584)

39
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی