فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

Iranian journal of health, safety and environment

این فصلنامه در محورهای سلامت, ایمنی و بهداشت محیط , بهداشت حرفه ای, سم شناسی محیط و سم شناسی شغلی, مدیریت خدمات بهداشتی, ارگونومی , آلودگی هواو آب , فاضلاب, اپیدمیولوژی شغلی و محیط و نظایر آن مقاله می پذیرد.