آقای دکتر عبدالرضا کریمی

Dr. Abdolreza Karimi

استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177589)

40
14
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی