آقای دکتر عبدالرضا رسولی کناری

Dr. Abdolreza Rasouli Kenari

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (261083)

51
9
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی