آقای دکتر محمدرضا مرجانی

Dr. Mohammad Reza Marjani

استادیار گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361667)

16
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی