مقالات فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره 11، شماره 2