مقالات فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، دوره 14، شماره 59