مقالات فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی، دوره 6، شماره 20