مقالات فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی، دوره 8، شماره 26