مقالات مجله مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 18، شماره 4