آقای حبیب الله پیرنژاد

Habibollah Pirnejad

دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Researcher ID: (185202)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران