مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 24، شماره 75