ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای احمد منصوریان

Ahmad Mansurian

استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177502)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی احمد منصوریان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات احمد منصوریان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثر متوسط تابع شیب در محاسبه فاصله دید توقف قوسهای قائم محدبششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران1382
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش تراکم بر مقاومت کششی، مدول برجهندگی و عمر خستگی نمونه های آسفالتی با استفاده از آزمایش کشش غیر مستقیمهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی گرم به همراه مواد ضدعریان شدگینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان تأثیر ترکیب مصالح بازالتی در افزایش PSV مصالح آهکینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر ارتفاع دید راننده در تعیین طول قوس قائم و ارائه رابطه مناسب برای طراحی قوس قائم در ایرانهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین نواحی قرمز مسافت دید در ترکیب قوس افقی و قوس قائم مقعرهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الزامات طراحی هندسی درترازهای ترکیبی مسیربرای کنترل مسافت دیداولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانه بندی های مورداستفاده در آسفالت متخلخل و ارایه دانه بندی مناسب برای ایراناولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای تولیدواجرای آسفالت سرددرراه های ایراناولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل خرابی زودرس رویه های آسفالتی درمناطق سردسیر مطالعه موردی درمنطقه ارسباراناولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فنی و اقتصادی آسفالت متخلخل و آسفالت معمولیاولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای طراحی راههای کم ترافیک، با هدف استفاده از مصالح با کیفیت پایین محلیهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای طراحی برای راههای کم ترافیک با رویکرد تثبیت راهها، با شیوههای مختلف تثبیتهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از افزودنی های ضدعریان شدگی در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت گرماولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی1393
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سه بعدی مسافت دید توقف در ترکیب قوس افقی و قوس قائم شبیه‌سازی شده با توابع SPLINEسیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1392
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مصالح محلی جهت استفاده درلایههای روسازی راههای کم ترافیک با استفاده از نرم افزار Fps21کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
17دریافت فایل PDF مقالهمعرفی نرمافزار ابداعی برای محاسبه جریمه وسایل نقلیه حامل اضافهبار بر اساس خسارات وارده بر روسازی جادههای کشورکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فاصله دید سبقت حاصل از مشاهدات میدانی در راههای دوخطه کشور و روش آشتو(مطالعه موردی راههای استان مازندران)دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
19دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هزینه ساخت روسازی بامقطع معکوس و روسازی انعطاف پذیرمتداول درشرایط اقتصادی کشورایرانهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت شکست بتن آسفالتی گرم در دماهای پایینکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقاطع روسازی معکوس و روسازی انعطاف پذیر معادل از نظرهزینهساختکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرایب شدت تنش آسفالت گرم و نیمه گرم در دما های پایین با استفاده از روش المان محدودسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
23دریافت فایل PDF مقالهتدوین سناریوهای بودجه ای درمدیریت روسازی باتلفیق تصمیم گیری چندمعیاره ومارکوفیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
24دریافت فایل PDF مقالهتدوین سناریوهای بودجه ای در مدیریت روسازی در سطح شبکه با تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره و روش پیش بینی مارکوفیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی حاوی تراشه آسفالتهشتمین همایش قیر و آسفالت ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی چقرمگی شکست مخلوطهای آسفالتی نیمه گرم حاوی تراشه آسفالتیهشتمین همایش قیر و آسفالت ایران1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت شکست بتن آسفالتی گرم در دماهای پایینکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
28دریافت فایل PDF مقالهآزمایش بازگشت خزشی در چند سطح تنش (MSCR)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
29دریافت فایل PDF مقالهبر روی قیرهای اصلاح شده با نانو کامپوزیت DSR و MSCR مقایسه نتایج آزمایش های پلیمریکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
30دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های طراحی روسازی بتنی مرکبهفتمین همایش قیر و آسفالت ایران1394
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تثبیت خاک های نامرغوب منطقه بلوچستان با استفاده از سیمان و الیاف نخلچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عمر خستگی روسازی آسفالتی در سطوح شیبدار به روش المان محدوددومین کنگره سالانه ملی مهندسی عمران1395
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی نیم دیسکی حاوی تراشه آسفالتدر مودهای خالص و ترکیبی I/IIنهمین همایش قیر و آسفالت ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی های آسفالتی با استفاده از روش المان محدودنهمین همایش قیر و آسفالت ایران1396
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی عملکرد ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار وروسازی آسفالتیهفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1396
36دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل ریاضی بین مسافت توقف ترمزگیری و عدد آونگ انگلیسی در روسازی راه هااولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
37دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی عملکرد ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار و روسازی آسفالتیسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مواد یخ زدا روی عملکرد آسفالت در دماهای پاییندهمین همایش قیر و آسفالت ایران1397
39دریافت فایل PDF مقالهکاهش مخاطرات زیست محیطی باطله های معدنی ولاستونیت با بررسی آزمایشگاهی کاربرد نانو ابعاد آن در اصلاح قیرهااولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات1397
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر میراگرهای LRB بر رفتار دینامیکی سازه های بلند مرتبههمایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی1397
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر استفاده از ولاستونیت به عنوان فیلر بر مدیریت هزینه های مرمت و بازسازی روسازی آسفالتیسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر ناهمواری روسازی راه بر میزان مصرف سوخت وسایل نقلیهیازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران1398

مقالات احمد منصوریان در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 68 بار

نمودار تولید سالانه مقالات احمد منصوریان

تماس با احمد منصوریان


به اشتراک گذاری صفحه احمد منصوریان

پشتیبانی