مقالات نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دوره 7، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 9 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 235