مقالات نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دوره 6، شماره 6

تاریخ نمایه سازی مقالات: 8 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 41