مقالات نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دوره 6، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 30 مرداد 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 218