خانم منیژه ملایی

Manizheh Mollaei

دانش آموخته، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (74994)

14
9
7
2
18
3
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن شبکه زنان دانشمند جهان اسلام
 • عضو فعال خانه مطبوعات استان البرز
 • عضو فعال سرای اهل قلم

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  soltanmohamadi,Asieh . mollaei,Manizheh ."The Relationship between Time Management and Job Stress(Case study: The center of Emergency Medical Service)".International Journal of Social Sciences and Humanities Research.(2015).VOL3.NO13
 •  Manizheh Mollaei, Ali Mohaghar, Ezatollah Asgharizadeh. The effect of external service quality on customer’s loyalty in hotel’s industry supply chain (Case Study: Parsian Hotels). Journal of Industrial Strategic Management. Year 2017 , Volume (Issue3), Pages: 25-36

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه منتشر شده در ماهنامه شباک (1396)
 • بررسی رابطه طراحی داخلی و مبلمان مدارس و کیفیت زندگی در مدرسه نمونه موردی: دبیرستان های شهرکرج منتشر شده در ماهنامه شباک (1396)
 • Mollaei: Manizheh, Kabiri:Behnam.(2019). "Selecting Tourism Species Using MCDM Technique in The View of Tour Leaders. heritage and tourism Journal. No3.Year 3 (2019)
 • ملائی: منیژه، بنی هاشمی: سارا سادات.(1400). شناسایی نقش تولید مجازی و تکنولوژی جدید بر چابکی و سودآوری سازمانی در بازارهای رقابتی. دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2. صفحه 155-190 (1400)
 • آذر، عادل: ذبیحی، مهدی: ملائی، منیژه: بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر افزایش مهارت دوسوتوانی سازمان، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه و تحول. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، شماره 42، پائیز 1399 (1399)
 • ملائی، منیژه: محقر،علی: اصغری زاده، عزت اله. "الگوی ساختاری رابطه کیفیت خدمات خارجی بر رضایت مشتریان در زنجیره تامین صنعت هتلداری".فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه و تحول. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (1396)
 • ملائی، منیژه؛ فتحی، میلاد؛ ملائی، محمد، بررسی رابطه طراحی داخلی و مبلمان مدارس و کیفیت زندگی در مدرسه؛ نمونه موردی: دبیرستان‌های شهرکرج، ماهنامه علمی تخصصی شباک:سال سوم، شماره 12، شماره پیاپی 31. (1396)
 • ملائی، منیژه:پارسا، سودابه." پیش بینی رفتار مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی".ماهنامه علمی تخصصی شباک:سال دوم، شماره سه، شماره پیاپی 10، جلد یک: مطالعات علوم انسانی (1395)
 • محقر،علی: ملائی، منیژه و افضلیان، مهدی. "رتبه بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی".فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تامین. تهران (1392)

تالیفات

 • کتاب زنجیره تامین: مقالات و یادداشتها (نشر هنر و علوم دانشگاهی) - 1401 - فارسی
 • کتاب فرهنگ استراتژی؛ مدیریت استراتژیک از الف تا ی (نیاز دانش) - 1400 - فارسی
 • کتاب مهارت‌های تفکر و خلاقیت در هنر (نشر هنر و علوم دانشگاهی) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت یکپارچه آبریز رودخانه (نشر هنر و علوم دانشگاهی) - 1398 - فارسی
 • کتاب مقدمه ای بر خلاقیت و تفکر خلاق (نشر هنر و علوم دانشگاهی) - 1398 - فارسی
 • کتاب استراتژی‌های نوآورانه در کارافرینی (نشر هنر و علوم دانشگاهی) - 1398 - فارسی
 • کتاب مهمان داری و مهمان نوازی ایرانی (دفتر پژوهش‌های فرهنگی ایران) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند1390-1393
 • کارشناسی مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند1386-1390

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس، دانشگاه علمی کاربردی واحد شانجان آی سودا (1397-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس، دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد کرج (1399-1402)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس واحد توسعه بازار(شرکت تولیدی بازرگانی نیلپر) (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس فروش، شرکت تجهیزات دندانپزشکی (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته اجرایی، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری(بوکان) (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته اجرایی، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، تهران (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته اجرایی، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، دانشگاه تهران (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول دبیرخانه علمی، کنفرانس مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی، کوهدشت (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در رابط کمیته علمی و اجرایی، کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی، تهران (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در رابط کمیته علمی و اجرایی، همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، تهران (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته اجرایی، دومین همایش بین‌المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، مرکز همایش‌های پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته اجرایی، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، مرکز همایش‌های پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای داوری، دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، مرکز همایش‌های پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرمسئول و صاحب امتیاز نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه (1395-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر داخلی نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی (1395-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر بخش مطالعات مدیریت ماهنامه علمی تخصصی شباک (1395-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول نشریه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع (1397-1400)