مقالات فصلنامه پژوهش های دانش زمین، دوره 6، شماره 1