مقالات فصلنامه پژوهش های دانش زمین، دوره 7، شماره 2