مقالات فصلنامه پژوهش های دانش زمین، دوره 2، شماره 4