مقالات فصلنامه پژوهش های دانش زمین، دوره 3، شماره 4