مقالات فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، دوره 2، شماره 4