مقالات فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، دوره 3، شماره 5