مقالات فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، دوره 39، شماره 1