آقای بهزاد نیرومند

Behzad Niroumand

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

Researcher ID: (183266)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران