آقای مرتضی شمعانیان اصفهانی

Morteza Shamanian Esfahani

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183252)

25
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی