مقالات فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، دوره 37، شماره 2