مقالات فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، دوره 41، شماره 3