مقالات فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، دوره 14، شماره 1