مقالات فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت، دوره 2، شماره 1