آقای دکتر جمشید فضیلتی

Dr. Jamshid Fazilati

استادیار، پژوهشگاه هوافضا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186696)

5
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران