مقالات فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 11، شماره 42