فصلنامه بهداشت در عرصه

Journal of Health in the Field

فصلنامه بهداشت در عرصه توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۲ منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی در حوزه های بهداشت عمومی،بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای ،آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی، سلامت سالمندی، اقتصاد بهداشت، سیاستگذاری سلامت و اپیدمیولوژی مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات