فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای

Archives of Occupational Health

نشریه Archives of Occupational Health توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به صورت فصلی منتشر می شود.

این فصلنامه به زبان انگلیسی منتشر می شود و در حوزه بهداشت،پزشکی و محیط زیست مقاله می پذیرد.