آقای دکتر عمران احمدی

Dr. Omran Ahmadi

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315973)

13
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی