آقای دکتر حسن اصیلیان

Dr. Hasan Asiliyan

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318419)

33
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی